Cíle ČSNS

ČSNS usiluje o svrchovaný nezávislý stát, který je jednoduchým způsobem řízen, a který jednoduchým způsobem vybírá daně (1); za které zajišťuje svým obyvatelům vnitřní a vnější bezpečnost (2); právní prostředí a spravedlnost (3); zdroje a infrastrukturu (4); vzdělání a kulturu (5); měnu a hospodářskou politiku (6); zdravotní a sociální péči (7).
 
Těchto sedm funkcí státu, které jsou podrobněji popsány níže, jsou pro ČSNS tím, co chce nastolit a čeho chce docílit. Pokud aktuální politická situace neodpovídá popsanému ideálnímu stavu, snaží se strana politicky prosadit nápravu konkrétními kroky, které jsou poté programem strany pro dané volební období. Program strany na komunální, krajské i celostátní úrovni se vždy odkazuje k jednomu ze sedmi bodů a není s žádným z nich v rozporu. 

1. Řízení státu a výběr daní 

Na chodu státu se může podílet kterýkoliv jeho svéprávný občan – politik. Výběr politiků na všech úrovních se provádí přímou volbou, volební právo mají všichni svéprávní občané. Zákonodárná a výkonná moc jsou odděleny. území státu je nedělitelné, správní členění třístupňové. Hlava státu řídí stát prostřednictvím ministrů a ministerstev. Způsob řízení nižších územních celků státu vychází ze stejného principu jako řízení státu. Zákonodárná moc je nezávislá a náleží jednokomorové volené sněmovně čítající na každých 100 tisíc občanů státu jednoho poslance se zaokrouhlením na lichý počet dolů. Daňový systém a výběr daní je jednoduchý a spravedlivý. Existují daně ústavní a daně výjimečné. Daně ústavní jsou dané ústavním zákonem a stát je vybírá vždy. Daně výjimečné stát vybírá na základě požadavku vlády vždy pouze následující rok a jejich vypsání je podmíněno souhlasem sněmovny. Provoz církví a politických stran je nezávislý na státu a je financován pouze z příspěvků svých členů a výnosů z vlastní činnosti.
 
2. Vnitřní a vnější bezpečnost 

Měřítkem pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti státu je její dlouhodobá prospěšnost pro jeho občany. Vnitřní bezpečnost zajišťuje policie, která chrání práva a majetek jednotlivých obyvatel, aniž by neúměrně narušovala jejich soukromí. Stát provozuje vlastní zpravodajské služby. Vnější bezpečnost se opírá o zahraniční politiku a o armádu. Armáda je obranného charakteru, a pokud je to možné, je vyzbrojována domácími dodavateli. Armáda průběžně připravuje obyvatelstvo na případ konfliktu nebo živelné pohromy. Ochranu před živelnými pohromami zajišťují hasiči, záchranáři a vojáci. Stát zahraniční politikou zajišťuje mírové vztahy s okolním světem samostatně nebo v případě nutnosti v rámci spojeneckých svazků. Spojenectví stát uzavírá zrušitelným způsobem pouze na nezbytně nutnou dobu.

3. Právní prostředí a spravedlnost 

Stát je jediným tvůrcem a prosazovatelem práva. Povinnosti a práva obyvatel státu jsou upraveny zákony, které jsou psány jednoznačně bez potřeby jejich výkladů. Zákonů je vydáváno jen nezbytně nutné množství. Stát nereguluje veškerou lidskou činnost. Vymahatelnost práva zajišťuje třístupňový soudní systém. Zvolení politici ručí veškerým svým majetkem za chyby, kterých se dopustí ve výkonu funkce. Politici a soudci ručí za svou profesionální bezúhonnost veškerým svým majetkem.

 
4. Zdroje a infrastruktura 

Výrobu elektrické energie a její rozvod kontroluje stát. Velké elektrárny a rozvodné sítě vlastní stát. Energetické zdroje vybírá stát tak, aby jejich produkce byla levná a neničila životní prostředí. Rozvod elektrické energie zajišťuje stát tak, aby byl spolehlivý. Výstavbu a provoz infrastruktury, rozvodných sítí a velkých energetických zdrojů zajišťuje stát. Soukromé energetické zdroje mohou být připojovány do sítě, podřizují se však centrálnímu řízení. Stát spravuje ostatní rozvody kapalných a plynných paliv. Stát staví a pro své občany bezplatně provozuje silnice a dálnice. Stát řídí letový provoz a zajišťuje v provozu říční a železniční dopravní cesty. Stát kontroluje těžbu nerostných surovin. Stát podporuje tuzemské zemědělství a brání zemědělskou půdu před jejím prodejem do vlastnictví zahraničních subjektů nebo cizích státních příslušníků. Stát vlastní hlavní zdroje pitné vody, její rozvod a odkanalizování vlastní obce nebo stát. V energetice a zemědělství je stát soběstačný. Stát spravuje hmotné rezervy pokrývající jeho půlroční spotřebu.

 
5. Vzdělání a kultura 

Vzdělání je občanům státu poskytováno bezplatně na základě jejich schopností po dobu maximálně 20 let. Bezplatné vzdělání zahrnuje 2 roky mateřské školy, 12 let základní a střední školy a 5 nebo 6 let vysoké školy. Gymnázia, střední a vysoké školy rozhodují o přijetí studentů samostatně. Podmínky doktorandského studia jsou upravovány vysokými školami nezávisle. Způsob financování škol nenarušuje kvalitu výuky a výběr schopných studentů. Stát financuje Akademii věd, která se zabývá základním a aplikovaným výzkumem. Stát se stará o materiální a duchovní kulturní dědictví.

6. Měna a hospodářská politika 

Stát je prostřednictvím Národní banky jediným vydavatelem zákonného oběživa – peněz. Jako jejich vydavatel reguluje jejich množství a hodnotu tak, aby to prospívalo hospodářství a neznehodnocovalo úspory obyvatel. Hospodaření státu je dlouhodobě vyrovnané. K hospodaření s vyrovnaným rozpočtem výběrem ústavních daní není potřeba souhlasu zákonodárného sboru, který je naopak nutný vždy při vypsání výjimečných daní a při schodkovém státním rozpočtu. Stát se nezadlužuje u zahraničních subjektů. Nezaměstnanost je řešena vytvářením pracovních míst. Stát podporuje konkurenci v odvětvích vytvářejících hodnoty a neklade zde překážky v podnikatelské činnosti. Stát určuje pravidla u provozování sázkových her.

7. Zdravotní a sociální péče 

Zdravotní péče je placena ze státního rozpočtu a je občanům českého státu poskytována bezplatně. Stát zajišťuje v každém kraji dostupnost zdravotní péče ve svých zařízeních. Ve zdravotnictví je kladen důraz na diagnostiku a prevenci. Dostupnost základních léků je zabezpečena státním výrobcem léčiv. Ochranu zdraví podporuje stát při vzdělávání tím, že na školách učí zdravému způsobu života a propaguje sport. Stát potírá drogový obchod, omezuje spotřebu cigaret a alkoholu. Sociální péče je poskytována potřebným formou hmotné nebo nehmotné pomoci. Stát vyplácí starobní důchody.

.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru