Aktuální programové body - volby 2017

Naše aktuální programové body jsou rozčleněny do 7 okruhů, které odpovídají členění cílů strany podle našich stanov. Některé body našeho programu vyžadují změnu ústavy, jejíž nové vypracování a schválení pokládáme za nezbytné.

Úvod

V duchu platonské politické filozofie každému člověku náleží místo ve společnosti. Základní entitou je státní organismus, od kterého se odvíjí existence jednotlivce a také částečně jeho potřeby. Liberální individualistická politika západu sledující sobecké cíle korporací a jednotlivce se jeví jako přímé a dlouhodobé ohrožení státu a posiluje pozice nadnárodního kapitálu orientujícího se na zisk a vykořisťování člověka. Zde leží propastný rozpor mezi nadnárodním kapitalismem (korporatokracií) a státním (národním) zájmem (demokracií), v jehož středu je harmonie a hierarchie, kterou nadnárodní kapitál odstraňuje a nivelizuje pro své potřeby. Sociální stát je předpokladem harmonického vývoje celku, rodiny i jednotlivce. Stát není pouhou smlouvou, nýbrž naší přirozeností a potřebou – stát zajišťuje přežití. Stát nelze redukovat na záložnu, pojišťovnu nebo finanční ústav – každý občan by se měl se státem identifikovat a občanství by mělo být hrdým organickým svazkem občana a státu. Hospodářství je nástrojem státu a nikoliv jeho organizátorem. Stát vystupuje suverénně a demokraticky ve veřejné sféře. Stát reguluje sféru soukromou pouze v rozsahu zákonnosti. Soukromá sféra je výhradně apolitická a dispozitivní.

1. Řízení státu a výběr daní

 • Rozdělení zákonodárné a výkonné moci na úrovni voleb, prezidentský systém
  ♦ Zakotvíme v ústavě oddělené volby zákonodárných sborů (zastupitelstva obcí, zastupitelstva krajů, parlament) a volby výkonné moci (starosta, hejtman, prezident). Jinými slovy poslanec (zastupitel) nemůže zároveň být ministrem vlády (starostou, hejtmanem, prezidentem). 
   Výkonná moc všech úrovní (starosta, hejtman, prezident) bude odpovědná pouze voličům. Jejich rozhodování nebude vyžadovat souhlas zákonodárných sborů (zastupitelstvo obce, zastupitelstvo kraje, parlament), pokud budou hospodařit s vyrovnaným nebo přebytkovým rozpočtem a nebudou rozprodávat nebo zadlužovat státní (obecní) majetek.
   Zavedeme prezidentský systém na všech úrovních (obec, kraj, stát). Volba bude vždy jednokolová. Prezident (hejtman, starosta) si svůj vládnoucí sbor sestaví podle svého uvážení. Volební období výkonné moci (starosta, hejtman, prezident) bude závislé na volebním výsledku tak, že 10 % platných hlasů bude odpovídat 1 roku vlády (např. prezident, který zvítězí s 45 %, bude vládnout 4,5 let). Volby na úrovni krajů a obcí budou synchronizovány s ročním cyklem (např. starosta, který zvítězí s 35 %, bude vládnout 4 roky, starosta, s 34 % potom 3 roky). Zrušíme omezení možnosti kandidovat na prezidenta pouze 2x za sebou.
 • 105 poslanců, zrušení senátu, kvórum pro úspěch ve volbách
   Parlament ustavíme jako jednokomorový a volený na jedné kandidátce za celý stát s volebním obdobím 6 let. Počet poslanců navážeme na počet obyvatel státu – jeden poslanac na každých 100 tisíc občanů – tedy 105 poslanců (zaokrouhlení na lichý počet dolů). Stejný princip zavedeme na úrovni krajů a obcí. Volby do zastupitelstev obcí, krajů a státu budou vždy o 2 roky posunuté.
   Hranice pro vstup zástupce politické strany do zákonodárného sboru (zastupitelstvo obcí, krajů, parlament) bude stanovena tak, aby počet hlasů odpovídal procentu nutnému pro zvolení jednoho poslance/zastupitele (např. při 105členném parlamentu - 1,05 % nebo při 9členném zastupitelstvu 11,1 %).
   Volby na všech úrovních se budou konat vždy pouze jeden den, aby se zamezilo možnosti manipulovat s hlasy.
 • Omezení tzv. e-Govermentu
  Z důvodů bezpečnosti a napadnutelnosti omezíme tzv. e-Goverment. Státní správu budeme organizovat tak, aby byla co nejméně byrokratizována, na druhou stranu tak, aby nebyla odlidštěna a fungovala i při dlouhodobém výpadku počítačových systémů. Za každým přijetím rozhodnutí musí stát člověk, nikoliv systém, který ani nevyužívá oddělenou počítačovou síť.

———

 • Zavedení ústavních a výjimečných daní
  Změnou ústavy chceme zavést a určit ústavní a výjimečné daně a jejich ústavní sazby. Ústavní daně s ústavními sazbami se budou platit vždy a při sestavení vyrovnaného rozpočtu vládou, kdy na příjmové straně budou pouze ústavní daně, nebude nutné schvalovat rozpočet zákonodárnou mocí (sněmovnou, zastupitelstvem). Pokud nebude možné sestavit rozpočet vyrovnaný pouze z ústavních daní a jejich sazeb a bude třeba vypsat výjimečné daně (např. zvednout sazbu u konkrétní daně, půjčit si peníze nebo vypsat výjimečnou daň), vláda musí požádat o schválení sněmovnu (zastupitelstvo) a tato změna bude platit pouze jeden rok.
 • Zrušení výjimky u platby daně z příjmu právnických osob
  Mezi pobídky pro zahraniční "investice" tradičně patří osvobození od daní. Tato osvobození zrušíme.
 • Zrušení skrytých a nevýnosných daní a některých úřadů
   Prosadíme zrušení skrytých daní jako např. dálniční známky pro osobní auta, zápisné na VŠ.
   Zrušíme daň z nabytí nemovitosti a energetické daně.
  Kromě Senátu zrušíme také Kancelář veřejného ochránce práv a Ústav pro studium totalitních režimů. To přinese okamžitou úsporu ve výši 0,85 miliardy korun.

2. Vnitřní a vnější bezpečnost 

 • Omezení zahraniční protinárodní propagandy
   Odmítáme multi-kulti propagandu, politiku a novodobou cenzuru, která se nyní nazývá "politická korektnost".
  Zákažeme vykonávání pastoračních úkonů a kazání cizím státním příslušníkům na území našeho státu.
   U nevládních organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované (i částečně) ze zahraničí, zavedeme povinnost, aby sami sebe označovali jako "cizí agent". Inspiraci k tomuto zákonu jsme nalezli v USA u Foreign Agents Registration Act (FARA), zákon číslo 22 U.S.C.
 • Omezení nečestné a problémové ekonomické migrace, zrušení kamerového sledování
  Nebudeme přijímat muslimské migranty. Snížíme počet vydávaných trvalých pobytů pro občany třetích zemí, kteří nebudou přínosem (přínos posoudíme odborností a bezúhonností) pro náš stát. Zpřísníme obnovování již vydaných trvalých pobytů - především nebudeme obnovovat trvalé pobyty těm cizím státním příslušníkům, kteří se dopustili správních deliktů, trestných činů a daňových úniků. Zároveň ovšem zrušíme veřejné kamerové systémy, které sledují naše občany.
 • Obnovení civilní ochrany
  Znovu uvedeme kryty civilní ochrany (CO) do zprovoznitelného stavu. Na základních školách zavedeme školení CO a branné výchovy.

———

 • Zavedení povinného vojenského výcviku
  Vytvoříme poloprofesionální armádu. Zavedeme povinné vojenské školení, konané při středoškolském studiu (organizované armádou), které bude ukončeno půlročním výcvikem ve vojenských prostorách pro muže i ženy (pro ženy pouze týlové úkoly). Absolvent této služby bude mít možnost v rámci tohoto školení získat zbrojní případně řidičský průkaz typu C.
 • Vytvoření obranné armády
  Z občanů absolvujících povinný vojenský výcvik, kteří budou mít zbrojní průkaz, vytvoříme decentralizovanou záložní armádu, jejíž součástí budou i organizace hasičů a myslivců. U profesionální armády zachováme nadzvukové letectvo, posílíme protileteckou obranu a ostrahu hranic. Budeme podporovat vývoj laserových protileteckých systémů. Armádu budeme vyzbrojovat především tuzemskou technikou, pokud taková existuje.
 • Neutrální zahraniční politika
   Přejdeme k neutrální svébytné zahraniční politice. Vyvážeme náš stát z nevýhodných zahraničních smluv. Vystoupíme z EU a z NATO. Posílíme spolupráci se státy Visegrádské 4.
   Vysoupíme ze Schengenského prostoru.

3. Právní prostředí a spravedlnost

 • Revize rozsudků, ve kterých hrál roli posudek "písmoznalců"
  Zrevidujeme rozsudky, které byly vyneseny podle posudků písmoznalců, protože „písmoznalectví“ není obor akreditovaný ministerstvem školství, není na našich školách vyučován a tedy nikdo se nemůže "písmoznalcem" stát. Přesto soudy na základě posudků "písmoznalců" rozhodují.
 • Zákon o referendu
  Přijmeme obecný zákon o referendu, který bude obsahovat tzv. "lidové veto". Tímto vetem budou moci občané v určené lhůtě zrušit zákon nebo závazek z přijaté zahraniční smlouvy, v lidovém hlasování. Toto hlasování bude vždy spojené s některými volbami do zákonodárných sborů (zastupitelstva obcí, krajů, parlament) a lhůta bude minimálně rok, maximálně dva roky (v závislosti na cyklu voleb).
 • Benešovy dekrety
  Tzv. Benešovy dekrety považujeme za nedílnou součást našeho právního řádu a za potvrzení výsledků 2. světové války.

———

 • Zrychlení soudního řízeni
  Soudní moc je v současné době neefektivní a pomalá. Prosadíme změny, které nalezení spravedlnosti zrychlí - především odpovědnost a odvolatelnost soudců za nečinnost.
 • Domovské právo
  Při vniknutí narušitele na něčí soukromý majetek bude jeho majitel oprávněn tento majetek a svůj život bránit všemi dostupnými prostředky a při fyzické likvidaci narušitele na něj nebude pohlíženo jako na zločince.
 • Trest smrti
  Vrátíme trest smrti do našeho zákonodárství, výhradně však pro brutální vraždy a pouze pokud jsou dokázány přímými důkazy a o vině pachatele není pochyb.

4. Zdroje a infrastruktura

 • Zákaz privatizace pitné vody a těžba nerostného bohatství
   Ústavním zákonem zakážeme privatizace zdrojů pitné vody. Prodej pitné vody budou moci provádět pouze společnosti zřizované obcemi, kraji nebo státem.
   Těžba uhlí, ropy, plynu, drahých a průmyslových kovů bude dovolena pouze českým národním těžebním společnostem.
 • Zestátnění ČEZu a rozvodných sítí
  Provedeme státní odkup akcií ČEZu a rozvodných společností v držení jiných osob. Rozvod elektřiny a ČEZ spojíme do jednoho národního podniku a zavedeme státní monopol na rozvod silové elektřiny.
 • Zrušení dotací a snížení cen energií
   Zastavíme dotace pro elektrárny zdražující elektřinu (solární, větrné). Velké zdroje s nestabilním výkonem (solární, větrné elektrárny) budou povinny vykrývat výkyvy svého výkonu ze záložních zdrojů, které instalují na své náklady.
   Zavedeme dvojí ceny elektřiny – pro domácí spotřebu, která se nebude řídit cenou energií na burze, ale pouze výrobními náklady a pro export, za kterou se budou přebytky prodávat do zahraničí. Podílníkem ČEZu jako národního podniku bude každý český občan, svým podílníkům bude ČEZ dodávat elektřinu za nákladovou cenu.
   Dobudujeme 2 bloky JE Temelín a začneme s přípravou výstavby dalších dvou JE o 8 blocích, které následně pokryjí 90 % českých energetických potřeb.

———

 • Zákaz privatizace státní infrastruktury, zjednodušení její výstavby
   Ústavním zákonem zakážeme privatizaci státní infrastruktury (mezinárodní letiště, liniové stavby (dálnice, silnice, železnice, plynovody, ropovody, vodovody...), řízení leteckého provozu, silový rozvod elektřiny).
   Zjednodušíme byrokratický proces přípravy výstavby liniových staveb (dálnice, železnice, vodní kanály).
 • Rozšířená dálniční síť
   Kromě jiného zahrneme do plánované sítě dálnic okružní dálnici na trase Moravská Třebová, Hradec Králové, Liberec, Děčín, Teplice, Chomutov, Karlovy Vary, Plzeň, Klatovy, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Telč, Třebíč, Brno, Moravská Třebová. Dálniční síť podle ČSNS se nachází zde.
   Na vybraných úsecích dálnic zrušíme maximální povolenou rychlost. 

5. Vzdělání a kultura

 • Osmileté základní školství, 3,5leté střední školství
  Znovuzavedeme osmileté základní školství, na které bude navazovat 3,5leté střední školství (resp. zkrácení 4. ročníku o 2 měsíce, maturita bude místo koncem května koncem března). Během střední školy bude probíhat vojenské školení (organizované armádou), které bude zakončeno půlročním výcvikem ve vojenských prostorech (duben až září), které vyvrcholí přísahou 28. 9. tak, aby studenti VŠ mohli dále nastoupit studium.
 • Bezplatné vzdělávání bez církevní indoktrinace
   Bezplatné školství bude mít tuto formu: 2 roky MŠ, 8 let ZŠ, 3,5 let SŠ, 5,5 let VŠ. Pokud se někomu z jakéhokoliv důvodu nepodaří do 25 let věku dostudovat a bude chtít dále pokračovat, bude si muset studium v plné výši platit.
  ♦ Bezplatné školství bude pouze pro občany českého státu.
  ♦ Zrušíme inkluzi na školách.
  ♦ Zrušíme církevní školy.
  ♦ Soukromé školy přestaneme dotovat z veřejných zdrojů jako je tomu nyní.
 • Financování vysokých škol
  Změníme způsob financování vysokých škol tak, aby klíč pro vyplácené finance nebylo množství studujících, ale kvalita absolventů.

———

 • Znárodnění církevního majetku
  Přestože považujeme církevní tzv. "restituce" za protiprávní, nebudeme se snažit církevní restituce zrušit, ale tzv. "restituovaný" církevní majetek znárodníme. Za vzor si v tomto případě bereme francouzské znárodnění církevního majetku ve 20. století.
 • Zrušení soukromých ochranářských svazů v kultuře
  Omezíme právní působnosti ochranářských autorských svazů. Nepovažujeme za společensky prospěšné, aby soukromé ochranné svazy úkolovaly pravidly celou naši populaci. Pověření Ministerstva kultury, na základě kterého tak konají, jim odebereme. Ochraně zvukových děl bude podléhat pouze jejich prodej, nikoliv jejich reprodukce.
 • Rozhlas a televize
  Zrušíme veřejnoprávní formu České televize a Českého rozhlasu, která stejně od samého počátku nefunguje. Nahradíme ji státní televizí a státním rozhlasem, která bude šířit českou a slovenskou kulturu. Zároveň zrušíme povinnost platit koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas.

6. Měna a hospodářská politika

 • Zachování koruny, odmítnutí eura
  Součástí nové ústavy bude paragraf, který znemožní zavedení Eura nebo jiné cizí měny.
 • ČNB a státní rezervy v drahých kovech
  Česká národní banka přestane být pobočkou MMF a začne vytvářet rezervy ve zlatě a drahých kovech. Pro tyto účely použije nekrytá Eura, která za dobu od roku 2013 nakupovala za nekryté koruny při umělém udržování kurzu Eura.
 • Oddlužení u zahraničních věřitelů
  Stát se přednostně oddluží u zahraničních věřitelů. Také k tomuto účelu použije nekrytá Eura, která se dostala do držení ČNB v rámci vytváření nekrytých korun (kvantitativní uvolňování) během umělého udržování kurzu Eura okolo 27 korun.

———

 • Zavedení podnikání na rodné číslo
  Zrušíme povinnost hlásit podnikání na živnostenském úřadě nyní pro tzv. "volné živnosti". Každý bude moci ve volných oborech začít a skončit podnikat bez byrokratické zátěže. Obrat, který podnikáním vytvoří, podnikatel uvede do daňového přiznání, ze kterého se vypočítá daň. Každý občan bude jako podnikatel registrován pod svým rodným číslem.
 • Zrušení podpory zahraničním investicím
  Všechny hospodářské subjekty musí mít stejné podmínky, proto zrušíme podporu zahraničním investorům, kteří ji stejně v minulosti zneužívali.
 • Zěmědělská půda v národním vlastnictví
   Zakážeme odprodej zemědělské půdy do vlastnictví cizích fyzických (FO) a právnických osob (PO), při prodeji půdy v držení cizí FO nebo PO bude tato muset být prodána do českých rukou.
   Zrušíme podporu pěstování plodin pouze jako biomasa a BIO paliva.
   Úkol českého zemědělství je udržet náš stát potravinově soběstačný v základních potravinách.
   Budeme podporovat družstevní hospodaření.

7. Zdravotní a sociální péče

 • Zřízení národního podniku pro výrobu generických léčiv
  Národní výrobce léčiv bude v majetku státu a bude se zabývat výrobou generických léčiv pro bezplatnou léčbu v rámci zdravotní péče garantované státem. 
 • Sloučení zdravotních pojišťoven do jedné
  Všechny zdravotní pojišťovny budou sloučeny do jedné organizace, která bude státní, podřízena ministerstvu zdravotnictví a bude se zabývat pouze přerozdělováním peněz ve zdravotnictví, nebude vytvářet zisk. Části zdravotního pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem se sloučí do jedné sazby, která se nebude nazývat pojištění, ale zdravotní odvod.
 • Zachování sítě státních nemocnic a zrušení poplatků
  Krajské a fakultní nemocnice zůstanou v majetku státu a nebudou privatizovány. Léčiva budou nemocnice přednostně nakupovat od státního výrobce. Zrušíme regulační poplatky ve zdravotnictví.

———

 • Státní starobní důchody, podpora postiženým
   Stát je jediným garantem vyplácení starobních důchodů. Existuje pouze průběžný systém financování důchodů, soukromé firmy mohou nabízet pouze připojištění. Řešením důchodového systému spatřujeme v podpoře mladých rodin.
  Stát vyplácí podporu hendikepovaným.
 • Rodina
   Zavedeme porodné - za první dítě 10 násobek průměrné měsíční mzdy, za druhé 8 násobek, za třetí 5 násobek průměrné mzdy, dále nula.
   Zavedeme neúročené novomanželské půjčky ve výši ročního průměrného platu.
   Za manželství považujeme pouze svazek jednoho muže a jedné ženy. Pouze manželství budeme daňově a finančně zvýhodňovat.
  Nedovolíme zavádění juvenilní justice a adopci dětí jednopohlavními páry.
   Zakážeme reklamu cílenou na děti (příklad: klaun od McDonalds).
 • Podpora při hledání zaměstnání, politika práce
   Zrušíme podporu v nezaměstnanosti a zavedeme podporu při hledání zaměstnání, která se bude vyplácet stejný počet měsíců, kolik let dotyčný odpracoval. Pokud za dobu podpory nezaměstnaný práci nesežene, dostane nabídnuté místo v obecních, krajských nebo státních (národních) firmách. Pokud místo odmítne, další podpora se vyplácet nebude (nevýhodu možné nižší efektivity práce v státních firmách vyměníme za politiku vyšší zaměstnanosti).
   Jakékoliv přídavky práceschopným lidem budou vypláceny pouze do výše hrubé mzdy. Maximální podpora tedy bude znamenat právo neplatit daně.
   Minimální mzda bude vyhlašována každý rok statistickým úřadem a bude činit 40 % od průměrné mzdy za minulý rok.

.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru