Program ČSNS s heslem „Za České národní zájmy“

K sestavení smysluplného programu pro budoucnost našeho státu je zapotřebí nejprve stanovit české národní zájmy, které budou takovým programem naplňovány. Bez nich nelze rozumně formulovat a cílit konkrétním směrem program, ať již státu, či politické strany. Těmito českými národními zájmy jsou politická suverenita státu,  jeho funkční ekonomika, soběstačnost a do značné míry i sociální zajištění jeho občanů. Usilujeme proto o definování a naplnění takového programu strany a státu, který bude založen na uvedených prioritách a který  zajistí:

Politická část programu

 • obnovu suverenity českého státu a jeho pozice na mezinárodní scéně v souvislosti s reformou vazeb ČR k EU  tj. odstoupení od Lisabonské smlouvy, přičemž české zákony budou nadále nadřazeny nad zákony EU,
 • obranu našeho státu a našich občanů před vnějším ohrožením, tj. obranu našich stávajících hranic ČR v souladu s dekrety prezidenta E. Beneše, bezpečnost občanů před vnitřním ohrožením, zejména pak před ilegálními migranty, zahraničními neziskovkami, zahraničními lobisty atd.,
 • ukončení naší vojenské účasti na agresivních akcích jiných států či vojenských organizací vůči třetím zemím přehodnocením a reformou vztahu ČR  k  NATO;

Ekonomická část programu

 • hospodářskou nezávislost jako trvalý předpoklad naší národní bezpečnosti a suverenity,
 • vytvoření podmínek pro restrukturalizaci a co nejefektivnější rozvoj ekonomiky našeho státu včetně navýšení podílu státu v této ekonomice za účelem zajištění soběstačnosti v některých základních výrobcích a finančních zdrojů pro obnovu sociálního státu, znárodněním přírodního bohatství, energetiky, pohonných hmot a lihu na velkoobchodní úrovni, a jedné banky a jedné pojišťovny,
 • změnu daňových zákonů, zavedení obratové daně na obchodní řetězce, banky a IT organizace, a mírné progresivní zdanění ostatních plátců (viz poznámka pod programem),
 • přijatelné prostředí pro život našich občanů odstraněním narostlé byrokracie. Tomu odpovídá i zrušení většiny naší stávající legislativy, kterou jsme převzali z EU!,
 • obnovu soběstačnosti v oblasti zemědělství a potravinářství jakožto základní podmínky nezávislosti na politických rozhodnutích cizích mocností;

Sociální část programu

 • život našich občanů v národním státě, jehož základem je klasická rodina (otec-matka-děti);
 • trvale rostoucí příjem (pracujících) občanů a jejich kvalitní životní úroveň;
 • kvalitní a účinnou zdravotní péči pro všechny občany s omezením vlivu všech spekulantů,
 • solidní bezplatné vzdělání pro naše děti a možnost uplatnit jejich potenciál, a to bez ohledu na příjem jejich rodiny a reformu školství,
 • obnovu vzdělanosti našich občanů a našich ztracených pozic v oblasti kultury.

Realizace tohoto programu směřuje k obnově suverenity našeho národního státu, k zajištění jeho skutečné (a nikoliv jen falešně deklarované) bezpečnosti, k obnově jeho pozice na mezinárodní scéně, k restrukturalizaci a obnově české ekonomiky, a tudíž i k vytvoření zdrojů pro obnovu sociálního a právního státu a podpory vzdělanosti a kultury v naší zemi.

Tento program však nelze realizovat při našem členství v EU, kde nám byla předem přisouzena úloha vysávané bezprávní kolonie, v níž se již po delší období nacházíme. Tomu nutně odpovídá i zrušení většiny naší stávající legislativy, kterou jsme již převzali z EU a která omezuje naší suverenitu.

Poznámka k daním  mimo program:

Současny daňový systém, zakládající se na rovné – stejné % dani je falešný. V tomto daňovém systému nejsou rovné podmínky a procento zdanění dopadá na poplatníky podstatně více, než na korporace a oligarchy. Kapitál  je totiž čím dál tím větším monopolistou stanovující si podmínky ve státě i v EU. Proto evidentně dochází k chudnutí střední třídy Progresivní zdanění je podmínka pro zamezení úniku finančních prostředků.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru